PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(2) 128-160

Academics' Views on the Characteristics of Academic Writing

Ahmet Akkaya & Gülnur Aydın

pp. 128 - 160   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.143.7   |  Manu. Number: MANU-1807-17-0005

Published online: July 24, 2018  |   Number of Views: 240  |  Number of Download: 242


Abstract

Academic writing is the process of sharing original research with other scholars in accordance with certain standard rules. This process requires correctly following the steps of scientific academic writing. However, a close analysis of recent academic texts reveals a wide range of mistakes or shortcomings. The purpose of this research is to examine the characteristics of academic writing based on the views of the academicians creating it. A semi-structured interview form was created on Google Docs virtual office for this research using qualitative research methodology. Thus, 30 academicians from different cities and universities of Turkey were involved. Content analysis was used to assess the collected data. Each answer given by the academicians was placed into a category such as similarity and relatedness. These categories were transformed into tables by frequency values of the answers, and each table was supported with quotations extracted from the answers. The results show that the academicians presented the highest number of comments about the characteristics related to sections containing “methodology” and “results, discussions and suggestions.” The participants also reported that in their article reviewing process, they encounter the highest number of errors in the “methodology” section, followed by errors in formal standards, spelling-punctuation / expression and academic style.

Keywords: Academic writing, academicians, academic writing education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akkaya, A. & Aydin, G. (2018). Academics' Views on the Characteristics of Academic Writing. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), 128-160. doi: 10.29329/epasr.2018.143.7

Harvard
Akkaya, A. and Aydin, G. (2018). Academics' Views on the Characteristics of Academic Writing. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), pp. 128-160.

Chicago 16th edition
Akkaya, Ahmet and Gulnur Aydin (2018). "Academics' Views on the Characteristics of Academic Writing". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (2):128-160. doi:10.29329/epasr.2018.143.7.

References
 1. Aceto, L. (2003). How to write a paper. Reykjavik University, (retrieved from https://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-semdr/Lecturas/howtowrite-ru.pdf on 29.04.2018.)
 2. Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yay.
 3. Aktaş, E. ve Uzuner Yurt, S. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10(7), 73-96.
 4. Aydın, G. (2015). Türk dili ve edebiyatı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim uygulamalarının akademik yazma becerilerine etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 5. Aydın, G. (2017) Türk dili ve edebiyatı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim uygulamalarının akademik yazma becerilerine etkisi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 5(3), 276-300.
 6. Aydın, G. & Baysan, S. (2018). Perceptions of postgraduate students on academic writing skills: A metaphor analysis study. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 212-239.
 7. Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233.
 8. Bayat, N. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 155-168.
 9. Bowker, N. (2007). Academic writing: A guide to tertiary level writing. Massey: Massey University Student Life Palmerston North.
 10. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: PegamA Yayınları.
 11. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.
 12. Day, R. A. (2005). Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? (Çev. G. Aşkar Altay) (10. Basım). Ankara: TÜBİTAK Yay.
 13. Deniz, K., Karagöl, E. (2017). Akademik yazma açısından makale hakem değerlendirme formları. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12(34), 143-162.
 14. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds) (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oas, CA: Sage Publications.
 15. Dinler, Z. (2012). Bilimsel araştırma ve e-kaynaklar (7. Basım). Bursa: Ekin Yayınevi.
 16. Dura, C. (2005). Düşünme, araştırma, yazma. Ankara: Ekin Yayınları.
 17. Ekmekçi, A. ve Konaç, E. (2009). Bilimsel yazımın bazı temel kuralları. TÜBAV Bilim Dergisi. 2(1), 117-121.
 18. Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Balım, A.G. (2011), Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerdeki Yöntemsel ve İstatistiksel Sorunlar. İlköğretim Online, 10(1), 206-218.
 19. Fulwiler, T. (2002). College writing a personal approach to academic writing. Portsmouth: Boynton/Cook Publishers Heinemann.
 20. Gillett, A. & Hammond, A. & Martala, M. (2009). Successful academic writing. Essex: Pearson Longman.
 21. Hogue, A. (2008). First steps in academic writing (second edition). United States of America: Pearson Longman.
 22. İşeri, K., Şen, E. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında Türkçe yazılan bilimsel metinlerin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 5(1). p. 434-446.
 23. Kan, M. O. ve Uzun, G. L. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerine ı̇lişkin sözbilimsel hareket ve adımlar. Zeitschrift für die Welt der Türken. 7(3): 3-52.
 24. Kan, M. O., Gedik, F. N. (2016). Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayanların akademik yazma ve tez oluşturma sürecine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 6(3). p. 402-408.
 25. Kan, M. O., Uzun, L. G. (2014). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin bulgular, tartışma, sonuç bölümlerine ilişkin sözbilimsel yapı özellikleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2(3), s.1-19.
 26. Kan, M. O., Uzun, L. G. (2016). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin yöntem bölümlerine ilişkin sözbilimsel yapı özellikleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(1). 331-343.
 27. Kansu, E. (2009). Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler. (ed. Emin KANSU). Bilim Etiği Sempozyumu içinde (s.163-170). Ankara: TÜBA.
 28. Kara, Ö. T., Öztürk, B. (2015). Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanılması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. IJLET. UDES 2015 (Özel Sayı), 2230-2243.
 29. Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: Bir durum çalışması (Unpublished doctoral dissertaiton). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 30. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Basım). Anakara: Nobel Yay.
 31. Kozak, M. (2014). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 32. Monippally, M. M., Pawar, B. S. (2010). Academic writing – A guide for management students and researchers. New Delhi: Vivek Mehra for Response Books.
 33. Murray R., Moore, S. (2006). The handbook of academik writing a fresh approach. Berkshire: Open University Press.
 34. Ocak, M. A. (2010). Alanyazın incelemesi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 35. Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi ana bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. ZfWT Journal of World of Turks. 5(3), 187-205.  
 36. Sevim, O. ve Özdemir Erem, N. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1(3), 174- 186.
 37. Tompkins, G.E. (2009). Language arts: Content and teaching strategies (5. Edition). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 38. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (24), 543-559.
 39. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.